Koşulları ve Genel Şartlar
Neon Alisa kullanım koşuları, genel şartlar ve çalışma prensiplerine ilişkin genel esaslar hakkında detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

I – KAYIT
a) İşbu “İşim İçin” Çerçeve Hizmet Sözleşmesi Genel Şartları, Onay ve Bilgilendirme Formu (bundan sonra “Form” olarak anılacaktır), Müşteri ile Neon Alisa Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “Neon Alisa” olarak anılacaktır) arasında gerçekleşecek akdi ilişki kapsamında, Müşteri’ye Neon Alisa tarafından sunulacak hizmet ve işbu hizmete ilişkin Müşteri’nin hak ve yükümlülüklerini içeren bir onay ve bilgilendirme formudur. İşbu Form ile, Taraflar arasında akdedilecek Ödeme Hizmeti Çerçeve Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) şartları, Müşteri’nin hak ve yükümlülükleri ve Sözleşme’nin işbu Form’da belirtilen uzaktan iletişim araçları vasıtası ile akdedilmesi hakkında bilgilendirme yapıldığı, işbu hususlara ilişkin Müşteri onayı alındığı teyiden kabul edilmiştir. İşbu Form’un ve Sözleşme’nin Müşteri tarafından dikkatlice okunması ve incelenmesi, hakkında bilgi alınmak istenen hükümlerin ve konuların varlığı halinde işbu hususların, Sözleşme’nin imza altına alınmasından önce Neon Alisa’ya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
b) Sözleşme; elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fizikî olarak karşı karşıya gelinmeksizin Sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya dijital ortam vasıtası ile akdedilebilecektir.
c) Sözleşme’nin yukarıda belirtilen uzaktan iletişim araçları ile akdedileceği hususunun işbu Form’un Müşteri tarafından onaylanması ile Müşteri tarafından kabulü kesinlik kazanmıştır.
d) Neon Alisa hizmetlerinden Müşteri tarafından faydalanılması, Müşteri’nin iş modelinin, satışını yaptığı ürün ve hizmetlerin ve başvuru belgelerinin mevzuata, Neon Alisa politika ve prosedürlerine uygun bulunmasının ardından kimlik doğrulama işlemlerinin başarılı olarak tamamlanması ve Neon Alisa ile Sözleşme akdedilmesi koşullarına bağlıdır.
e) Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca Sözleşme’nin yürürlük süresi içinde Neon Alisa Müşteri’nin iletişim bilgilerini teyit etme yetkisine haizdir.
f) Müşteri tarafından iletilen bilgi ve belgeler ile diğer kimlik doğrulama adımlarının başarılı olarak tamamlanmasının ardından Müşteri’nin Sözleşme’yi onayladığı (akdettiği) tarihte Sözleşme yürürlüğe girecek ve geçerlilik kazanacaktır.

II - KULLANIM KOŞULLARI
a) Sözleşmenin taraflarca onaylanarak akdedilmesi, Neon Alisa ve Müşteri arasında akdedilen Sözleşme’nin eki veya ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen ve tarafların bir bütün halinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen diğer koşulların da kabul edildiği anlamına gelecektir.
b) Neon Alisa’nın, aşağıda belirtilen konulardaki hakları saklıdır: - Sözleşme akdedilmeden önce Müşteri’ye ulaşarak başvuru esnasında iletilen bilgi ve belgelere ek olarak ek bilgi ve belge talep etmek; ve/veya, - Gerekçesini belirterek Müşteri’nin hizmet alımına dair başvurusunu reddetmek; ve/veya - Herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin Sözleşme teklifi göndermeme veya Müşteri tarafından gönderilen teklifi kabul etmemek.
c) İşbu bilgilendirme metni ve Sözleşme hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

III - YAZILIM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
a) Neon Alisa, Sözleşme’nin akdedilmesinin ardından Müşteri’nin çeşitli mecralardan satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmetler için son kullanıcılar tarafından yapılan ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması amacıyla, Müşteri’ye iyzico yazılımını, ödeme hizmetiyle sınırlı, devredilemez veya lisanslanamaz bir şekilde kullandırtmayı kabul ve beyan eder.
b) Müşteri, Neon Alisa hizmetlerinin kullanılması karşılığında Sözleşmede belirtilen tutar kapsamında komisyon ve/veya sabit ücret ya da işlem ücreti veya bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı ad ile belirtilmiş ücretleri ve mevzuat kapsamında ödenmesi gerek vergileri ödemekle yükümlü olacağını kabul eder.
c) Müşteri, Neon Alisa yazılımının kullanılması için üçüncü taraf çözüm ortakları tarafından sunulan ve tedarik edilen ürün ve sistemlerin kullanılması gerekebileceğini bildiğini, bu nedenle bu üçüncü tarafların ürün ve sistemlerinin kullanım koşullarına veya Neon Alisa yönlendirmelerine göre Neon Alisa yazılımının kullanımını korumak ve gerekli durumlarda kendi sistemlerini güncellemekle yükümlü olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Neon Alisa Neon Alisa yazılımı ile Müşteri’nin mecrası arasında iletişimin sağlanması için gerekli olan sistem araçlarının Müşteri tarafından uygulamaya sokulması esnasında destek sağlayabilir. Gerekli sistem araçlarının uygulamaya girmesiyle mecra ile Neon Alisa yazılımı entegre olacaktır.
e) Neon Alisa yazılımı, sadece Müşteri tarafından, Müşteri’ye ait olan ve Sözleşmede yer alan mecralarda kullanılacaktır. Müşteri’nin Neon Alisa tarafından onay verilen faaliyet konusunun değişmesi hâlinde, söz konusu değişiklik derhal Neon Alisa 'ya bildirilecek olup, yeni faaliyet veya içeriğin Neon Alisa’ya bildirilmediğinin ve/veya mevzuata ya da Neon Alisa politikalarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, Neon Alisa verilen hizmeti herhangi bir ihbara lüzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir.
f) Neon Alisa, yazılımının Müşteri mecralarına ne şekilde kurulacağı ve nasıl uygulanacağı konularında kullanım desteği verme ve talimatlar verme yetkisini haizdir. Müşteri tarafından işbu talimatlara uyulmaması halinde, Müşteri; işbu konuda uğrayacağı zarar ve ziyandan Neon Alisa’nun sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilen talimatlar sadece Neon Alisa tarafından değiştirilebilir. Neon Alisa tarafından yapılan değişiklikler 7 (yedi) gün öncesinden Müşteri’ye bildirilebilecektir.
g) Neon Alisa, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Neon Alisa yazılımını gerekli güvenlik sertifikası ile donatmak ve güçlendirmek için makul çabayı gösterecektir.
h)Müşteri, ortaklılık yapısında, faaliyet alanında, adres ya da diğer iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri Neon Alisa’ya en geç 7 (yedi) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bilgilerin noksanlığı veya değişikliklerin zamanında bildirilmemesi halinde Neon Alisa , Müşteri ile akdetmiş olduğu Sözleşme’yi dilediği takdirde tazminatsız ve ihbara lüzum olmaksızın feshedebileceği gibi, hizmet vermeyi geçici bir süre durdurabilir. Ayrıca işbu durumda iyzico’nun Müşteri tarafından güncellenmesi talep edilmemiş bilgiler ile ilgili yapacağı işlemlerden dolayı, Müşteri’nin uğrayacağı zararlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

IV - YÖNETİM ARAYÜZÜ ve “İşim İçin” MOBİL UYGULAMASI
IV - YÖNETİM ARAYÜZÜ ve Neon Alisa MOBİL UYGULAMASI
a) Müşteri Neon Alisa hizmetlerinden yararlanmak ve gerekli güncelleme ve teknik ayarları yapabilmek için internet tarayıcısı üzerinden yönetim arayüzüne, mobil cihazlardan ise Neon Alisa mobil uygulamasına erişim sağlayabilir. Müşteri’nin internet arayüzünden iyzico hizmetlerine ulaşabilmesi için internet tarayıcısının asgari Chrome için 90 üstü, Safari için 12 üstü, Firefox için 100 üstü, Edge için 100 üstü veya Opera için 90 üstü olması, mobil cihazının ise asgari Android 7 ve IOS 13 işletim sistemine sahip olması gerekmektedir.
b) Müşteri tarafından, yönetim arayüzüne erişim sağlanması amacıyla, Neon Alisa şifre politikasına uygun şekilde bir şifre oluşturacak ve bu şifre ile yönetim arayüzüne giriş sağlanabilecektir.
c) Müşteri, yukarıda detayları aktarılan şifreyi gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür Neon Alisa, Müşteri tarafından şifrenin kaybedilmesi, gereği gibi muhafaza edilmemesi veya açığa çıkması durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun Neon Alisa’ya ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından Müşteri’ye verilecek zararlardan da sorumlu değildir.

V – MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Müşteri’nin Neon Alisa sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında sistem koşullarına müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin verilmemektedir. Müşteri, işbu husus sebebiyle sebep olacağı tüm zararlardan münferiden, koşulsuz, nakden ve defaten sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Müşteri, kendi mecrasında son kullanıcılara yönelik Neon Alisa hizmetlerinin kullanımına ilişkin bir bilgilendirme metni yayınlayabilir. Bu bilgilendirme metninde yer alan hatalı ve/veya eksik bilgilerden ve bu eksik/hatalı bilgilendirme nedeni ile meydana gelecek zararlardan Müşteri münferiden sorumlu olacaktır.,
c) Müşteri ürünlerin ve hizmetlerin satışı sonucunda veya herhangi bir şekilde yasalar, regülatif düzenlemeler, Sözleşme, işbu Form’a aykırı faaliyetleri sebebiyle Neon Alisa’nun bir zarara uğraması hâlinde, Müşteri Neon Alisa’nun uğradığı her türlü zararı ilk talepte tamamen tazmin etmekle yükümlüdür. Müşteri, mecralarında sunulan ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını veya kanunlar veya regülasyon tarafından yasaklanıp yasaklanmadığını sürekli olarak kontrol etme ve hukuka aykırı ürün ve hizmetlerin mecralarında teşhir edilmesine veya satılmasına engel olmakla yükümlüdür.
d) Müşteri, mecrası üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergisel yükümlülüklerini kendisi yerine getirecektir.
e) Müşteri’nin yukarıdaki madde uyarınca sorumluluğunu tam ve gerektiği gibi yerine getirmediği ve Müşteri için bir işyeri kodu alınamadığı hallerde, Neon Alisa tarafından işbu Form’da açıklanan ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulamayabileceğinin bilincinde olduğunu ve bu sebeple zarara uğradığını iddia ederek Neon Alisa’dan herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VI - Neon Alisa’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Neon Alisa’nın Ödemenin Yapılmasını Reddetme ve Neon Alisa Yazılımı veya Yönetim Arayüzüne/Mobil Uygulamasına Erişimi Engelleme Hakkı:
i. Müşteri’nin mecrasından Neon Alisa yazılımına yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,
ii. Mecrada Sözleşme ve işbu Form kapsamında belirtilen bilgiler yer almıyorsa,
iii. Mecrada sunulan ürünler veya hizmetler ve ayrıca mecranın içeriği Sözleşmede veya işbu Formda belirtilen ilkeler veya yükümlülüklere uygun değilse,
c) Neon Alisa yazılımının herhangi bir sebeple Neon Alisa tarafından tek taraflı ve tamamen kullanıma kapatılması halinde, Sözleşme ve işbu Form sona erdirilecek ve sona erme gününe kadar doğan ve/veya sona erme gününe kadar gerçekleşen işlemler yönünden sorumluluğun sona erdiği tarihe kadar doğabilecek alacaklar Neon Alisa’nun diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Müşteri tarafından tahsil edilecektir. İşbu madde kapsamında, Neon Alisa’nun Sözleşmeden doğan rücu, blokaj, takas, rehin veya mahsup hakları saklıdır. Neon Alisa Yazılım Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri:
a) Neon Alisa, yazılımının olağan şekilde çalışması için gerekli olan sürekli bakımı ve donanımı sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak Neon Alisa’nın, ilgili sunucularının çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır.
b) Neon Alisa, kesintilerin işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (19:00- 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirilmesi için azami özeni gösterecek olup, acil durumlarda işbu gün ve saatler dışında da kesinti yapabilecektir.
c) Neon Alisa, acil durumlar dışında Müşteri’ye e-posta mesajı göndererek kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.
d) Neon Alisa, yönetim arayüzüne ve mobil uygulamaya kesintisiz erişim sağlanacağını veya Neon Alisa yazılımının kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. Bu konuda oluşacak zararların hiçbirisinden Neon Alisa sorumlu değildir. Müşteri, Neon Alisa’yu bu konudaki tüm taleplerden ari kılacaktır.

VII – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
a) Müşteri, kendisine ait kişisel verilerin Neon Alisa hizmetlerinin temin edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla iyzico tarafından yayınlanmış Gizlilik & Kişisel Veri Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesini, saklanmasını gerektiğinde hizmet ve iş ortaklarına veya sistem ortaklarına aktarılmasını ve bu hususta gerekli aydınlatmaların Neon Alisa tarafından kendisine yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
b) Müşteri, son kullanıcıların kişisel verilerinin Neon Alisa hizmetlerinin sunulabilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilmesine ve Neon Alisa tarafından yukarıda bahsi geçen Gizlilik & Kişisel Veri Politikası’nda belirtildiği şekilde işlenebilmesine dair veri sorumlusu sıfatıyla bir Sözleşme yapmakla ve/veya gerekli onayları almakla, son kullanıcıyı bu kapsamda aydınlatmakla ve verilerin doğru ve güncel olmasını ve veriler arasında özel nitelikli kişisel verilerin bulunmamasını sağlamakla yükümlü olup, bu Sözleşmenin yapılmaması/onayın alınmaması/aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkacak uyuşmazlık ve/veya zararlardan Neon Alisa sorumlu olmayacak, bu kapsamda üçüncü kişilerden bir talep gelmesi halinde Müşteri Neon Alisa’yı bu manada tazmin edecektir.

VIII - ŞİKAYET PROSEDÜRÜ
Müşteri, Neon Alisa tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyet taleplerini aşağıda belirtilen şekillerde iletebilecektir: Yetkili çalışana Neon Alisa’nın resmi internet sitesinde yer alan iletişim telefon numarasından ulaşarak veya destek@ neonalisa.com adresine e-posta göndererek veya Neon Alisa’nun resmi internet sitesinde yer alan yazışma adresine iadeli taahhütlü posta göndererek. Müşteri tarafından yöneltilecek şikâyetler asgari şu ayrıntıları içermelidir: Şikâyet nedeni, işlemlere ilişkin tanımlayıcı numaralar, işlemde dahil edilen tarafların ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği. Müşteri bir şikâyet ilettiğinde Neon Alisa’nun kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca Neon Alisa talebine istinaden şikâyete ilişkin belgeleri, bilgileri veya hata mesajlarının içeriği gibi ek bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlü olacaktır. Neon Alisa, şikâyetlerdeki eksiklikler ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. Müşteri, iyzico yazılımı ve işlemlerle ilgili olarak son kullanıcılar tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin ilk olarak kendisi tarafından çözümlenmesi ile yükümlü olacaktır. Müşteri, kendisinden veya Neon Alisa’dan kaynaklanan sistemsel sorunlarda son kullanıcıları derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri herhangi bir şikâyet sebebiyle son kullanıcıları doğrudan Neon Alisa çalışanlarına yönlendirmeyecektir. Şikâyetler, Neon Alisa tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yanıtlanmaya gayret edilecek olup, çözümün herhangi bir üçüncü taraf ile iş birliği gerektirmesi halinde, söz konusu üçüncü taraftan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı uzatılabilecektir.

IX - HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK
a) Neon Alisa, sadece işbu Form’a konu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi halinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
b) Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle Neon Alisa’nın, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (makul avukatlık ücretleri ve yargılama masrafları da dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Müşteri’ye rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise Müşteri’ye yönlendirilecektir. Neon Alisa’nun bahsi geçen tutarları Müşteri’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkı saklıdır.

X - DEĞİŞİK VE SON HÜKÜMLER
a) Neon Alisa tarafından www. neonalisa.com internet sitesinde ilan edilecek şartlar ve koşullar ile işbu Form, Müşteri ile Neon Alisa arasındaki Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.
b) Neon Alisa, Sözleşmeyi, işbu Formu veya diğer Sözleşme eklerini tek taraflı olarak önceden bildirim yapmak suretiyle değiştirebilir. Yasalar sebebiyle yapılacak değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün itibariyle yürürlüğe girecektir.