Ödeme Hizmeti Sözleşmesi
1. TARAFLAR
İşbu Çerçeve E- Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Sözleşmesi ("Sözleşme"); aşağıda tanımlı Neon Alisa ile Kullanıcı arasında akdedilmiştir.
İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı, Neon Alisa elektronik para ve ödeme hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin uzaktan iletişim aracı vasıtası ile akdedilmesine ilişkin, Sözleşme öncesinde onaylamış olduğu ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Kendim İçin Neon Alisa Hizmetleri Onay ve Bilgilendirme Formu” ile gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını kabul etmektedir.

Neon Alisa İletişim Bilgileri:
Adres: Güvenlik Mahallesi 267 Sokak Öztürk Apartmanı 16-A MURATPAŞA/ANTALYA
Telefon Numarası: +90 850 309 97 76
İnternet Sitesi: www.neonalisa.com
E-Posta: info@neonalisa.com

Neon Alisa, ilgili mevzuat uyarınca sözleşmede herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden 30 (otuz) gün önce Kullanıcı’ya e-posta ve/veya diğer elektronik iletişim araçları ile değişiklik bildiriminde bulunacak ve yenilenmiş sözleşmeyi internet sitesinde yayınlayacaktır. Kullanıcı’nın tüketici sıfatını haiz olmadığı durumlarda değişiklik bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
İşbu Sözleşme kapsamında Neon Alisa ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR
Alıcı: Ödeme hizmetine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın Ödeme Emri veren gerçek veya tüzel kişidir.
Güçlü Kimlik Doğrulama: Kimlik doğrulamada kullanılan ve bir bileşenin ele geçirilmesinin diğer bileşenin güvenliğini tehlikeye atmayacağı en az iki bileşenden oluşan, bu iki bileşenin de Kullanıcı’nın bildiği, sahip olduğu veya biyometrik bir karakteristiği olan bileşen sınıflarından farklı ikisine ait olacak şekilde seçildiği yöntemdir.
Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileridir.
İş Günü: Resmî tatiller haricinde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleridir.
Kişisel güvenlik bilgileri: Ödeme Aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi Ödeme Aracı’nı ve Ödeme Aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgileridir. Ödeme İşlemi: Mecra’da satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile Sistem Ortağı ve Kullanıcı arasında yürütülen bir dizi operasyon Ön Ödemeli iyzico Kart (iyzico Kart veya Kart): iyzico tarafından üretilen ve kullanıcının Ödeme Hesabı’na erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen veya içerisinde ön ödemeli değer taşınabilen sanal veya fiziksel kartları ifade etmektedir., Sistem Ortağı: Ödeme İşlemleri’nin gerçekleşmesi konusunda iyzico ile işbirliğinde bulunan teknolojik çözüm ortağı, finans kuruluşu veya bankadır. Temsilci: Sözleşmede iyzico tarafından taahhüt edilen hizmetler kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi adına iyzico hesabına ve adına hareket eden/edecek olan ve iyzico internet sitesinde bilgilerine yer verilen/verilecek olan kişi/kişileri ifade eder. Uluslararası Kart Kuruluşu: Bir kartlı sistem kuruluşunun işleyişini destekleyen altyapı ve ödeme sisteminden bağımsız olarak, bu işleyişin yürütülmesinden sorumlu yönetim ve karar organları ile organizasyon yapısını da içinde bulundurması dâhil olmak üzere, kartlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan kurallar, uygulamalar, rehberler ve standartlar bütününün oluşturulmasından sorumlu uluslararası kuruluşlar.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme, iyzico tarafından Kanun kapsamında Kurum’dan aldığı faaliyet izni çerçevesinde verilmekte olan Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’nden Kullanıcı’nın faydalanabilmesine ilişkin koşulları ve Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
4.1 Ödeme Hizmeti’ne İlişkin Hak ve Yükümlülükler
a. Kullanıcı, Ödeme Hizmeti’nden işbu Sözleşme’nin akdi ile birlikte Neon Alisa nezdinde oluşturulacak Neon Alisa hesabı aracılığı ile faydalanabilecek, ödeme işlemleri ise Kullanıcı adı, şifre bilgileri ve diğer doğrulama yöntemleri ile gerçekleştirecektir.
b. Kullanıcı, Ödeme Emri’nin Neon Alisa’ya ulaştığı anda Ödeme Emri’nin geri alınamayacağını kabul eder. Ödeme Emri, Neon Alisa’ya herhangi bir İş Günü saat 17:00 sonrasında ulaştığı takdirde, takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılacaktır.

5. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ
a. İşbu Sözleşme Madde 1’de belirtilen şekilde Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
b. Taraflar, 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir neden göstermeksizin feshedebilecektir.
c. Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen yazılı talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme yazılı talep gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.
d. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme uyarınca sunulan hizmet/hizmetleri yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme iyzico tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir. Ayrıca, Kullanıcı; Kullanıcı’nın işbu faaliyeti sebebiyle iyzico’nun karşı karşıya kalacağı tüm zararları ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
e. Neon Alisa’nın Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme Neon Alisa’ya herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın iyzico tarafından yapılan bildirime istinaden derhal feshedilebilecektir. Kullanıcı, bu fesih nedeniyle iyzico’dan tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
f. Neon Alisa hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri derhal askıya alabilecek, Kullanıcı’ya sağlanmış olan Ödeme Aracı’nı derhal kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda Neon Alisa (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı’nın kullanımına sunacaktır. Neon Alisa ayrıca Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı faaliyetleri sebebiyle de; aykırı faaliyetler giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.

6. GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde Neon Alisa’dan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek Neon Alisa’nın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde Neon Alisa’nın bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

7. MÜCBİR SEBEP
Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terör eylemleri, pandemi, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER
a. İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
b. Kullanıcı, Neon Alisa’nın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
c. İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Hizmete ilişkin her türlü ihtilafta Kullanıcı’nın yazılı olarak veya görüşmelerin kayıt altına alındığı telefonla iletişim adresi olarak bildirmiş olduğu faks numarasından, e-posta adresinden, KEP (Kayıtlı ElektronK Posta) adresinden ve GSM numarasından göndermiş olduğu iletiler ile beraber Neon Alisa’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.
d. Neon Alisa’nun işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile kayıt sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli aıdedilecektir. İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. Neon Alisa, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kayıt sırasında bildirdiği adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.
e. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir Tarafça ihlaline karşın diğer Taraf’ın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer Taraf’ın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer Taraf müteakip ihlal hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın ilgili Tarafça süresinde kullanılmaması veya gecikmeli olarak kullanılması, hak sahibi Taraf’ın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.
f. İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

9. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ
İşbu Sözleşme 9 maddeden ibaret olup, Taraflar arasında elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.